Veebisaidi kasutamise eeskirjad

Lugege tähelepanelikult veebisaidi (edaspidi Sait) (Sait – teaberessursside kogum, haldamise ja erinevat liiki teenuste vastuvõtmise vahend, mis asub internetis aadressil www.roamingsim.eu) ja kasutamise eeskirjad (edaspidi Eeskirjad) läbi. Sait kuulub ja seda haldab ettevõte: Nord Connect OÜ, edaspidi tekstis - Nord Connect, mille registreerimisnumber on 11284199 ning juriidiline aadress Lõõtsa 2a, Таllinn, ЕЕ 11415, Eesti Vabariik.

Käesolevad Eeskirjad sätestavad suhted (omavahelised suhted, õigused, kohustused ja vastutusala) Nord Connect ning füüsiliste ja juriidiliste isikute vahel (edaspidi Kasutaja), mis tekib Saidi ressursside kasutamise käigus Kasutaja poolt.

Kasutaja registreerimist Saidil vaadeldakse kui Kasutaja täielikku ja lõplikku nõusolekut käesolevate Eeskirjadega.

Eeskirju võidakse Nord Connect äranägemisel muuta. Muudatused kehtivad ainult juhul, kui need on Saidil avaldatud. Selliste muudatuste avaldamine Saidil asendab teabe laialisaatmise kõikidele Saidi külastajatele Eeskirjade muutmise kohta. Nord Connect ei garanteeri külastajatele katkematut või tõrgeteta ligipääsu Saidile. Nord Connect jätab endale õiguse igal ajal sellesse või selle sisusse muudatusi teha, samuti piirata vaba juurdepääsu saidile. Nord Connect ei garanteeri Saidil oleva informatsiooni täielikku täpsust (välja arvatud Nord Connect tariifid ja Nord Connect osutatavad teenused).

Saidile paigutatud dokumentide näidistel on ainult informatiivne iseloom. Saidil oleva informatsiooni kasutamine ei moodusta juriidilisi suhteid Nord Connect ja Saidi külastaja vahel. Igasugused juriidilised suhted Nord Connect ja Saidi külastaja vahel tekivad ainult siis, kui sidi külastaja täidab vastava vormi, mis on vajalik Nord Connect pakutavate kaupade ja teenuste saamiseks kas vastava tegevuse teostamisel vastavalt kaupade kättesaamise ja teenuste osutamise eeskirjadele või kui osapooled allkirjastavad eraldi lepingu konkreetse Nord Connect teenuse kasutamise kohta.

Kasutajal on keelatud levitada kolmandatele isikutele oma identifitseerimisandmeid, mida kasutatakse Saidi ressurssidele ligipääsuks. Kasutaja vastutab täielikult oma identifitseerimisandmete puutumatuse ning kahjude eest, mis lubamatu kasutamise korral Kasutajale tekkida võivad.

Nord Connect ei vastuta Kasutajale tekkinud kahjude eest, mida on põhjustanud kolmandate isikute lubamatu juurdepääs Kasutaja identifitseerimisandmetele, välja arvatud juhud, kui selline juurdepääs on saanud võimalikuks Nord Connect-poolse seaduste ja teiste normatiivaktide rikkumise tõttu, mis reguleerivad Kasutaja identifitseerimisandmete hoidmis- ja töötlemiskorda.

Saidil võib olla viiteid saitidele, mis kuuluvad kolmandatele isikutele või mida haldavad kolmandad isikud. Nord Connect ei vastuta informatsiooni või teenuste eest, mida pakutakse kolmandatele isikutele kuuluvatel või kolmandate isikute hallatavatel saitidel. Saidil sisalduvad autoritööd, seal hulgas graafilised kujutised, Saidi informatsiooni tekst, Saidi kujundus, audio- või visuaalne kujundus, kuid mitte ainult, on Nord Connect intellektuaalne omand ja autoriõiguse objekt. Saidil kasutatu täielik või osaline kopeerimine, edastamine, paljundamine, hoidmine või muud moodi avalik kasutamine on keelatud, välja arvatud juhud, kui on saadud Nord Connect-lt kirjalik nõusolek. Nimetatud keeld ei laiene juhtudele, kui Saidil olevat informatsiooni kasutatakse, demonstreeritakse või trükitakse ümber isiklikuks ja mittekommertslikuks kasutuseks.

Viited Saidil olevatele avalikult kättesaadavatele dokumentidele on lubatud teabeallika näitamise korral. Saidil olevate kaubamärkide avaldamine, paljundamine, levitamine või muud moodi kasutamine ilma Nord Connect kirjaliku loata on keelatud. Käesolevad eeskirjad rakenduvad vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Prindiversioon