Rahvusvahelise mobiilside teenuse RoamingSIM kasutamise ja osutamise eeskirjad

1. Kasutatud terminid

*tärniga tähistatud termineid kasutatakse kõikide NN osutatavate teenuste puhul, kui siinsetes Eeskirjades ei ole teisiti öeldud

1.1. Operaator: Nord Connect OÜ, edaspidi tekstis NN, registreerimisnumber 12471673, aadress – Lõõtsa 2a, Таllinn, Eesti Vabariik, ЕЕ 11415, ettevõte, mis pakub mobiilside ja rändlusteenuse RoamingSIM ettemaksukaardi levitamise teenust.

1.2. АBONENT: füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab RoamingSIM kaarti.

1.3. RoamingSIM kaart (edaspidi tekstis SIM-kaart) : see on ettemaksukaart, mis on mõeldud sideteenuste saamiseks kaardikontole kantud rahaliste vahendite (Ettemaksu) mahus ning mis on elektrooniline vahend, mille mälus hoitakse SIM-kaardiga ligipääsetavate teenuste parameetreid, andmeid, mis on vajalikud Abonendi identifitseerimiseks ja autentsuse kinnitamiseks GSM võrgus, ning mis võimaldab Kasutajal saada Operaatori pakutavaid teenuseid.

1.4. Ühenduse number: Abonendile omistatud SIM-kaardi telefoninumber. RoamingSIM numeratsioon +371 222x xxxx  ja +371 21хx xxxx kuuluvad Läti Vabariigile.

1.5. Sideteenus: märkide, signaalide, kirjaliku teksti, kujutiste, helide vastuvõtmine, töötlemine, säilitamine ja edastamine Operaatori sidevõrgus. Antud termin annab ettekujutuse peamistest Operaatori osutatavatest teenustest, kuid ei piira neid. Edaspidi peetakse Sideteenuse termini all silmas kõiki Operaatori osutatavaid SIM-kaardiga kasutatavaid teenuseid.

1.6. Teenuste kirjeldus: avalikult kättesaadav informatsioon teenuste kasutamisvõimaluste, tariifide ja ühendamise korra kohta ning muu sellega seotud informatsioon.

1.7. Ettemaks: rahalised vahendid, mis kantakse Abonendi SIM-kaardi bilanssi Abonendi SIM-kaardi täitmise käigus vastavalt siinsetele Eeskirjadele. Kantud ettemaksu saab kasutada Sideteenuse saamiseks SIM-kaardi kehtivusaja jooksul, mis on määratud siinsete Eeskirjadega.

1.8. SIM-kaardi nominaalhind: SIM-kaardi ostuhind, mille määrab Operaator ning mille summa kantakse Abonendi SIM-kaardile selle aktiveerimise hetkel. SIM-kaardid võivad olla erineva nominaalhinnaga.

1.9. Boonus: täiendavad rahalised vahendid, mis kantakse Abonendi SIM-kaardi bilanssi Operaatori algatusel vastavalt tema turundus- ja muudele tegevustele, mille kohta on teave Saidil avalikult kättesaadav. Boonuseid saab kasutada Sideteenuste saamiseks SIM-kaardi kehtivusaja jooksul ja/või vastavalt NN turundus- ja muude tegevuste tingimustele.

1.10. RoamingSIM stardikomplekt: RoamingSIM alustuskomplekt, mille hulka kuuluvad: SIM-kaart, kasutusjuhend, andmed PIN- ja PUK-koodide kohta.

1.11. SIM-kaardi aktiveerimine: SIM-kaart aktiveeritakse automaatselt, kui Abonent seda esmakordselt kõne tegemiseks või SMSi saatmiseks kasutab.

1.12. SIM-kaardi bilanss: Operaatori Arvestussüsteemis olev elektrooniline konto, mis kajastab Abonendi kantud Ettemaksu summasid antud SIM-kaardile osutatud sideteenuste mahus.

1.13. PIN 1 kood: neljast tähemärgist koosnev turvakood, mis on mõeldud Abonendi SIM-kaardi kaitsmiseks lubamatu kasutamise eest.

1.14. PUK 1 kood: 8-kohaline turvakood, mis on mõeldud SIM-kaardi blokeeringu avamiseks, kui see on blokeerunud PIN1 koodi kolmekordse valesti sisestamise tõttu.

1.15. Таriifid: Operaatori määratud maks Sideteenuse eest.

1.16. Sertifitseeritud telefoniaparaat: telefoniaparaat, mis on mõeldud töötama GSM süsteemis.

1.17. Pank: krediidiasutus, mis väljastab Pangakaarte.

1.18. Pangakaart: arveldus- või krediitkaart, mille väljastajaks on krediidiasutus ning mis on sularahata arveldamise vahendiks ning ette nähtud Abonendile tema Pangakontodel olevate rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks.

1.19. Arvestussüsteem: Operaatori automaatne elektrooniline süsteem Abonendile Sideteenuste osutamise ja nende eest tasumise toimingute arvestamiseks.

1.20. Internet: ülemaailmne vabatahtlikult ühinenud arvutivõrkude süsteem, mis on rajatud IP protokolli kasutamisele ja andmepakettide marsruutimisele.

1.21. Maksja: Pangakaardi omanik, kes on interneti kaudu ülekannet alustav Abonent ja kes annab Pangale korralduse rahaliste vahendite ülekandmiseks interneti sideteenuste eest tasumiseks.

1.22. Internetimakse: makse, mille teostab Maksja (Abonent) interneti kaudu pakutavate Sideteenuste eest tasumiseks.

1.23. Sait: internetis aadressil www.roamingsim.eu asuvate teaberessursside kogum.

1.24. Isiklik kabinet: Sideteenuste ühendamise ja haldamise süsteem, mille on loonud NN ja mis asub SAIDIL ning mis tagab Abonendile võimaluse pidevaks juurdepääsuks NN Sideteenustele ja nende juhtimiseks.

2. Üldised eeskirjad

2.1. Antud eeskirjad (edaspidi tekstis Eeskirjad) kehtestavad Sideteenuste osutamise ja SIM-kaardi kasutamise korra.

2.2. Operaator osutab Sideteenust ainult Ettemaksu tingimusel ja ainult Ettemaksu ulatuses, kui Operaatori ja Abonendi vahel sõlmitud eraldi lepingus ei ole teisiti sätestatud. SIM-kaardi nominaalhinna määrab Operaator ning see on näidatud Saidil lõigus „Teenuse tellimine“ aadressil www.____. Ettemaksu summa suuruse konto täitmisel määrab Operaator. Ettemaksu summad on näidatud saidil lõigus „SIM-kaardi bilansi täitmine“ aadressil www._____.

2.3. Operaatori pakutavad teenused ei nõua eraldi kirjaliku lepingu sõlmimist.

2.4. Eeskirjad kehtivad Abonendi jaoks alates SIM-kaardi omandamise hetkest.

2.5. Abonent ei ole kohustatud pärast Ettemaksu ärakasutamist seda uuendama.

2.6. Operaator osutab Sideteenust ainult nendes riikides, mis kuuluvad Saidi aadressil www.___________________/ loetletute hulka.

2.7. Оperaatori osutatavate Sideteenuste kirjeldus asub Saidil www.roamingsim.eu. Operaatoril on õigus Sideteenuste kirjelduses ja eeskirjades muudatusi teha. Teave selliste muudatuste kohta avaldatakse kolmekümne päeva jooksul Saidil ja SIM-kaardi müügikohtades.

2.8. Оperaatoril on õigus ilma ette teatamata Eeskirjades Abonendi heaolu nimel muudatusi teha.

2.9. Abonent kinnitab SIM-kaardi omandamisel, et on tutvunud ja nõustunud Eeskirjadega ja sideteenuse kirjeldusega.

3. Sideteenuse osutamise algus, lõpetamine ja taastamine.

3.1. Abonent saab Sideteenust kasutada ühe tunni jooksul alates SIM-kaardi omandamisest ja pärast PIN 1 koodi sisestamist. Teiste Sideteenuste kasutamiseks peab Abonent tegema teatud täiendavad toimingud vastavalt Sideteenuse kirjeldusele (p. 2.7).

3.2. Operaatoril on õigus ilma Abonenti teavitamata Sideteenuse osutamine katkestada või täielikult lõpetada, kui:

3.2.1. Ettemaksu summa Abonendi SIM-kaardi bilansis ei ole Sideteenuse osutamiseks piisav.

3.2.2. Abonent sai Sideteenuseid mahus, mis ületas Ettemaksu summa abonendi SIM-kaardi bilansis.

3.2.3. Operaatoril on alust kahtlustada, et Abonent kasutab Sideteenuseid ebaseaduslikel eesmärkidel, muu hulgas seadusevastase iseloomuga informatsiooni või ärilise informatsiooni levitamiseks, millele on keelatud viidata ning mis puutub intellektuaalset omandiõigust või on ebasoovitav selle saajatele (rämpspost) jne.

3.2.3. Abonendi ühenduse numbrit kasutatakse Operaatori võrgus ja / või teistes sideühenduse võrkudes segaduse tekitamiseks või kasutavad seda teised Abonendid.

3.2.4. Abonendi ühenduse numbrit kasutatakse teise operaatori sidevoo (liikluse) korraldamiseks Operaatori võrgus või Operaatori võrgu kasutamisega teistes võrkudes.

3.2.5. Abonent ei kasutanud Sideteenust ühe aasta jooksul alates SIM-kaardi omandamisest või alates Sideteenuse viimasest kasutuskorrast. Sel juhul on Operaatoril õigus ühe kuu pärast üheaastase tähtaja möödumisel SIM-kaart deaktiveerida ning ühenduse numbrit oma äranägemisel kasutada.

3.3. Punktides 3.2.1 ja 3.2.2 esitatud juhtudel taastab Operaator Sideteenuse pakkumise Abonendile kohe pärast Ettemaksu laekumist SIM-kaardi bilanssi.

4. Kasutuseeskirjad

4.1. Abonendi õigused:

4.1.1. Saada informatsiooni Sideteenuste, nende kirjelduse ja kasutamise, kvaliteedi, tariifide ja maksevõimaluste kohta. See informatsioon või olla saadaval Saidi aadressil www.roamingsim.eu või helistades Saidil esitatud tugiteenuse telefonil.

4.1.2. Operaatori määratud korras - esitada Operaatorile pretensioone ja avaldusi Sideteenuse kohta.

4.1.3. Teatada Operaatorile kirjalikult (või Saidil registreerimisel Abonendile omistatud identifitseerimisvahendite abil Saidi ressursside kaudu) SIM-kaardi vargusest või kaotusest ning paluda selle deaktiveerimist.

4.1.4. Saada seadusega ettenähtud korras tasuta üksikasjalik ülevaade Ettemaksu kasutamise kohta.

4.2. Abonendi kohustused:

4.2.1. Kasutada sideteenuseid vastavalt seadusandluse ja siinsete Eeskirjade tingimustele.

4.2.2. Kasutada ainult tehnilistele nõuetele ja seadustele vastavaid seadmeid (mobiiltelefonid). Operaator ei vastuta Sideteenuse kvaliteedi eest, kui Abonent ei kasuta nõuetele vastavaid seadmeid.

4.2.3. Teatada Operaatorile kirjalikult (või Saidil registreerimisel Abonendile omistatud identifitseerimisvahendite abil Saidi ressursside kaudu) SIM-kaardi kaotusest (ka vargusest). Kuni sellise teate saamiseni on Operaatoril õigus Sideteenust osutada Abonendi arvel.

4.2.4. Tutvuda käesolevate Eeskirjadega, Sideteenuste kirjeldustega, Tariifidega ja muu Sideteenust puutuva informatsiooniga, mis on Saidil kättesaadavad.

4.3. Operaatori õigused:

4.3.1. Operaatoril on õigus toimida järgnevalt, kui teavitab Abonenti kolmkümmend päeva ette:

4.3.1.1. Muuta Abonendi ühenduse numbrit.

4.3.1.2. Lõpetada mõne Sideteenuse osutamine või Sideteenuse osutamine mõnel territooriumil.

4.3.1.3. Teha vajalikke töid, mis on seotud tehnilise hoolduse, võrgu ja / või seadmete muutmisega, katkestades selliste tööde tegemise ajaks Sideteenuse osutamise.

4.3.1.4. Muuta Tariife, Eeskirju ja Sideteenuste kirjeldusi.

4.3.2. Lõpetada Eeskirjadega sätestatud juhtudel Sideteenuse osutamine ilma Abonenti teavitamata.

4.3.3. Deaktiveerida Eeskirjadega sätestatud juhtudel SIM-kaart ja kasutada ühenduse numbrit omal äranägemisel.

4.3.4. Saata Abonendi ühenduse numbrile elektroonilisi sidevahendeid kasutades erinevat liiki informatsiooni. Selline informatsioon loetakse Abonendi jaoks kohustuslikuks ning see on võrdne kirjalikult saadetud informatsiooniga.

4.4. Оperaatori kohustused:

4.4.1. Оsutada Abonendile Sideteenust vastavalt Eeskirjadele ja seadusandluses sätestatud nõuetele.

4.4.2. Tagada Abonendile võimalus tutvuda Eeskirjadega ning muu Sideteenust puutuva informatsiooniga.

4.4.3. Vaadata läbi Abonendi pretensioonid ning vastata sellele vastavalt siinsetes Eeskirjades ja seadusandluses sätestatud nõuetele.

5. Pretensioonide ja vaidluste läbivaatamise kord

5.1. Operaator vaatab läbi ja vastab seadusega sätestatud aja jooksul Abonendi kirjalikele pretensioonidele, mis puutuvad mittevastavust Sideteenuse Eeskirjadele ja / või Sideteenuse kirjeldusele (tarbija kaebus). Kõikidel teistel juhtudel vastab Operaator Abonendi pretensioonidele ja avaldustele 30 päeva jooksul alates vastava pretensiooni või avalduse saamisest, kui küsimuse lahendamiseks ei ole vaja lisaaega.

5.2. Pretensioone ja/või teavet Ettemaksu ärakulutamise kohta on Abonendil õigus Operaatorile teatada mitte hiljem kui kolme kuu jooksul alates Sideteenuse viimasest kasutamisest ja / või ajaperioodi lõppemisest, mille kohta Abonent nõuab ülevaadet.

5.3. Kõik Operaatori ja Abonendi vahel tekkinud vaidlused ja erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste abil, mille alustamiseks on vajalik Abonendi kirjalik avaldus. Kui vaidlusi ei ole võimalik läbirääkimiste abil lahendada, antakse need läbivaatamiseks Eesti Vabariigi kohtusse.

Prindiversioon